Jutro sesja Rady Miejskiej: absolutorium dla prezydent? Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    niedziela, 23 czerwca 2019 15:28

SAMORZĄD. W poniedziałek (24 czerwca) w sali sesyjnej ratusza (Zabrze, ul. Religi 1) odbędzie się dziewiąta sesja Rady Miasta obecnej kadencji. Radnym zostanie przedłożonych siedem projektów uchwał, z których najważniejsze będą te dotyczące wykonania budżetu za ubiegły rok. W ramach tego stanie przed nimi zadanie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok (omówienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok, przedstawienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu, przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, przedstawienie stanowiska komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu, dyskusja, głosowanie nad uchwałą) i udzielenia absolutorium prezydentowi Zabrze za 2018 rok (przedstawienie uchwały komisji rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu oraz przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi, opinia RIO w sprawie powyższej uchwały, dyskusja, głosowanie). Ponadto radni będą decydować w sprawie: zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2048, zmiany uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, a także powołanie zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników oraz przyjęcia ramowego programu działania Rady Miasta na kadencję 2018-2023.

Początek posiedzenia o godz. 15.

 

 
Reklama
REKLAMA
 

Idź, zobacz, posłuchaj

Futro i pończochy

gdzie: Galeria Cafe Silesia, ul.  3 Maja 6, tel. 32 777-05-01

kiedy: do końca 2019 roku


 
Wirtualne zwiedzanie

Zobacz historię Głosu

Więcej …
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA