Reklama
Ćwierć wieku Stowarzyszenia Represjonowanych obchodzono w parafii św. Jadwigi i przed murami dawnego obozu internowania w Zabrzu Email
Wpisany przez Przemysław Jarasz napisz do autora    poniedziałek, 26 września 2022 18:23

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ. Jubileusz 25-lecia działalności obchodziło w minioną sobotę Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko - Dąbrowskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Jadwigi w Zabrzu – Porembie. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą internowanych w ośrodku odosobnienia, który funkcjonował w tej części miasta latach 1981 – 1982. Kwiaty w imieniu zabrzańskiego samorządu złożył dyrektor Biura Prezydenta Miasta - Jan Pawluch.

 

Osoby, które w stanie wojennym działały w opozycji antykomunistycznej, spotkały się po uroczystościach kościelnych pod bramą dzisiejszego aresztu przy ul. Janika, którego mury służyły internowaniu ponad 800 osób z woj. katowickiego, bielskiego i częstochowskiego na początku lat 80-tych ubiegłego wieku. Miejsce to przywołało szereg wspomnień osób represjonowanych w stanie wojennym, którzy z narażaniem życia swojego i bliskich walczyli o ideały Solidarności.

W ramach jubileuszu zorganizowano także konferencję „Nasze drogi do wolności: gdzie doszliśmy?”, której zwieńczeniem było wręczenie medali pamiątkowych „Za zasługi dla Solidarności”. Wyróżnionych zostało około czterdziestu osób, w tym ks. infułat Paweł Pyrchała, który wspierał opieką duszpasterską internowanych w ośrodku w Zabrzu, a także zorganizował oddział Komitetu Pomocy Internowanym, Uwięzionym i ich Rodzinom przy parafii św. Józefa w Zabrzu. Medal z rąk przewodniczącego Stowarzyszenia Eugeniusza Karasińskiego otrzymał również ks. Tomasz Sękowski – proboszcz parafii św. Jadwigi w Zabrzu, gdzie rokrocznie odbywają się centralne w województwie uroczystości w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego działa na rzecz pełnej rehabilitacji osób dotkniętych represjami z przyczyn politycznych i społecznych, uznania ich zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, przywrócenia im należnej godności, honoru oraz zadośćuczynienia moralnego i materialnego za wyrządzone krzywdy.

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA