KORONAWIRUS

koronawirus
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2020-2023 Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    poniedziałek, 11 maja 2020 10:24

Wznowiony zostaje nabór na dwóch ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, który zwrócił się do Rady Miasta z prośbą o dokonanie uzupełnienia listy ławników wybranych na kadencję 2020-2023.

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693).

ŁAWNIKIEM może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania,
co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

ŁAWNIKAMI nie mogą być:

• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW UPŁYWA
29 MAJA 2020 ROKU

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby
(Sąd Okręgowy w Gliwicach, ul. Kościuszki 15)
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
• dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata - ponosi kandydat na ławnika.

Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

KARTA ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz pozostałe druki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.um.zabrze.pl/mieszkancy/wybory-uzupelniajace-lawnikow-kadencja-2020-2023

Formularze w formie papierowej można pobrać w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śl. 5-7 (parter), w godzinach od 07:30 do 15:30.


W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19 wypełnione dokumenty wraz z kompletem załączników należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „WYBORY ŁAWNIKÓW/RADA MIASTA” do tymczasowej skrzynki podawczej znajdującej się przy drzwiach wejściowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śl. 5-7, w godzinach od 07:30 do 15:30.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Miasta - tel. 32/ 27 39 750

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA