Dwadzieścia modernizacji. Trwa nabór do akcji Stop smog, który jest szansą dla osób gorzej zarabiających Email
Wpisany przez Wojciech Słota napisz do autora    czwartek, 19 stycznia 2023 11:21

 

W ramach rządowego programu Stop smog na terenie jedenastu śląskich gmin (Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Katowice, Mysłowice, Sośnicowice, Tychy i oczywiście Zabrze) zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach osób ubogich energetycznie, a więc mniej zarabiających lub takich, którym ogrzewanie budynku pochłania ogromną część domowego budżetu. Ta akcja to pokłosie ubiegłorocznego porozumienia, jakie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu termomodernizacji i remontów. Przystępujące do niej gminy – w tym nasza – biorą na siebie pokrycie 30 procent kosztów (z czego 10 procent może pochodzić od samego właściciela budynku) zmodernizowania minimum dwudziestu budynków jednorodzinnych na swoim terenie: w naszym mieście dwa z nich będą całkowicie gminne, zaś pozostałe mają pochodzić ze zgłoszeń mieszkańców. Zasada jest taka, że inwestorem jest gmina, która zatwierdzi zakres prac i znajdzie też ich wykonawcę. Będzie też kontrolować, czy prace przebiegają zgodnie z ustaleniami, a po ich zakończeniu rozliczy się z ministerstwem oraz uczestnikami.

Celem programu, który będzie realizowany do 2025 roku, jest oczywiście ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i oczekiwana w związku z nim poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynków, poprzez inwestycje na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych. W ramach programu zakłada się przeprowadzenie w sumie 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych, zlikwidowanie 199 kopciuchów oraz ograniczenie zużycia energii o około 45 procent. Wysokość dofinansowania dla jednego budynku (a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu) może wynieść maksymalnie 53 tysiące złotych.

W grę wchodzą w zasadzie tylko kompleksowe inwestycje, bo należy dzięki programowi uzyskać finalnie minimum 30-procentową redukcję zapotrzebowania na energię budynku. Dofinansowanie można więc uzyskać na przygotowanie i realizację następujących przedsięwzięć: wymiana urządzeń albo systemów grzewczych na bardziej ekologiczne (tj. spełniające normy niskoemisyjne), likwidację nieekologicznych źródeł ciepła wraz z przyłączeniem do sieci gazowej lub ciepłowniczej oraz wszelkie prace termomodernizacyjne. To generalnie, a w szczegółach możliwe są: likwidacja urządzeń/systemów ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń/systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne, ponadto zainstalowanie, przyłączenie i uruchomienie mikroinstalacji odnawialnego źródła energii (w rozumieniu ustawy o OZE), w tym urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej oraz pompy ciepła, związanych funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będącym przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego, zapewnienie budynkowi dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii oraz pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji, przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej albo gazowej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci, instalacja źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną, docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych, modernizacja systemu wentylacji (w szczególności naprawa, przebudowa i izolacja kanałów nawiewnych i wywiewnych), montaż systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika, a także naprawa, przebudowa i modernizacji przewodów kominowych. Jest w czym wybierać...

Osoba korzystająca z programu ramach Stop smog może liczyć na pomoc doradcy energetycznego (jego zadaniem będzie zaprojektowanie działań termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym), wykonawcę robót budowlanych (zostanie wybrany w przetargu) i nadzór inwestorski.
Wygląda to więc bardzo obiecująco, ale program nie jest bynajmniej dla wszystkich... Żeby z niego skorzystać trzeba oczywiście dysponować tytułem prawnym do budynku mieszkalnego (być jego właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym) bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, dodatkowo powierzchnia użytkowa budynku przeznaczonego do termomodernizacji nie może przekroczyć 200 metrów kwadratowych (dla budynków, w których są dwa lokale mieszkalne łączna powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 300 m2). Starający się o udział w programie musi w nim mieszkać i udostępniać go urzędnikom do kontroli przez 5 lat (od otrzymania finansowego wsparcia), bo przez taki też czas nie można demontować, zniszczyć czy modyfikować urządzeń zamontowanych w ramach programu, jak i sprzedać budynku. Kluczowy jest też warunek majątkowy: beneficjent musi złożyć oświadczenie o swoich środkach i zasobach (tych nie może mieć więcej niż 53 tys. zł, przy czym nie wlicza się do tego wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy), a jego dochód - w rozumieniu ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć: 175 procent kwoty najniższej emerytury (dotyczy gospodarstw jednoosobowych) lub 125 procent kwoty najniższej emerytury (dla gospodarstw wieloosobowych). Póki co najniższa emerytura wynosi 1338,44 złotych (ale 1 marca wzrośnie do 1588,44 zł), więc na razie te limity to odpowiednio: 2.342,27 złotych (175 procent najniższej emerytury) i 1.673,05 zł (125 procent). Do dochodu wlicza się: wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę, wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia, diety, zasiłki (stałe z pomocy społecznej, przedemerytalne), dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, żołd, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, kwoty uzyskane ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Jeśli ktoś spełnia powyższe warunki – po zapoznaniu się ze szczegółowym regulaminem programu Stop smog – może złożyć w urzędzie gminy (w naszym przypadku: w Urzędzie Miejskim w Zabrzu) wypełniony wniosek i oczekiwać na jego weryfikację. W razie pomyślnych wieści zostanie ustalony termin spotkania z audytorem energetycznym, który oceni stan techniczny domu, po czym będzie mogło dojść do podpisania umowy i pozostanie już ustalenie terminu prac z ekipą remontowo-budowlaną... Kto jest chętny? 

 

Tekst ukazał się w Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej (nr 3 z 19 stycznia 2023 roku) na kolumnie W STRONĘ NATURY, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
 

FACEBOOK

Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA
Reklama
REKLAMA